Welcome to Refugeeum
This website is available in 7 different languages!
Please choose your prefered language for the best experience.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are fine to receive cookies on this website.

به رفیوجیوم خوش آمدید

این وبسایت برای حمایت و اطلاعرسانی به افراد پناهندهای که دچار مشکلات روحی و روانی هستند است. ناراحتیهای فیزیکی و روانی باعث ترس میشود. به خصوص وقتی که فرد نمیداند،این ناراحتیها چه معنایی دارد، یا از کجا نشات میگیرد و چه کاری میتوان در مقابل آن کرد. خواندن اطلاعات موجود در وبسایت رفیوجیوم و بحث و گفت و گو با دیگران درباره این موضوعات میتواند برای شما مفید باشد. امید میرود که از این طریق برای شما روشن شود که:

گریز . زیان . تجارب طاقتفرسا

بسیاری از افرادی که میهن خویش را ترک میکنند،در پی سرزمینی هستند که در آنجا زندگی امنتر یا بهتری داشته باشند. آنها اما در این راه خانواده، دوستان و چیزهایی که برای آنها اهمیت داشته را نیز رها کردهاند. این افراد چه در میهنشان و چه در راه گریز به سرزمین دیگر دردهای فراوانی را تجربه کردهانداین تجربهها میتواند برای هر انسانی بار سنگینی باشد. در برابر این تجربههای طاقتفرسا افراد به طور مثال با غم و اندوه فراوان،ترس و خشم،حتی با باز پس زدن و گوشهگیری و همچنین درد و بیخوابی از خود واکنش نشان میدهند. افراد زیادی از خود چنین بازخوردها و واکنشهایی نشان میدهند و این به آن معناست که این افراد میکوشند تا از پس این حادثههای طاقتفرسا بربیایند.   

حادثههای زیادی وجود دارد که میتواند برای هر انسانی طاقتفرسا باشد. برخی از این حادثهها به طور مثال در اینجا ذکر شده است:

شناخت واکنشها. کمک کردن به خود و دیگران

مادررفیوجیوممیخواهیمبهشمااطلاعدهیمکهچگونهبدنوروحمادربرابرحوادثطاقتفرساازخودواکنشنشانمیدهند. این اطلاعات باید به شما کمک کند تا واکنشهای خود و دیگر افرادی که در اطراف شما هستند را بهتر درک کنید.

این واکنشها که در ابتدا عادی جلوه میکند،میتواند در دراز مدت ایجاد ناراحتی کند و مبتلایان به این واکنشها پس از مدتی به سختی میتوانند از پس امورات شخصی زندگی خود بر بیایند. شما میتوانید یاد بگیرید،که چه کاری میتوانید برای خودتان و یا برای دیگر مبتلایان انجام دهید،تا حال همگیتان دوباره خوب شود.

در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد؟

این اطلاعات  را مطالعه کنید و توجه داشته باشید که این اطلاعات درباره شما و یا فردی که به شما نزدیک است صدق میکند. بعد ما به شما نشان خواهیم داد که شما خودتان چه کاری میتوانید انجام دهید تا شادابی را در خودتان افزایش دهید .

تمام راهکارهای ارائه شده از نظر علمی تایید و از طرف متخصصان سلامتی پیشنهاد شده است. این راهکارها به یک نسبت برای خانمها و آقایان متناسب است. تمام این راهکارها میتواند بدون هیچ کمکابزاری مورد استفاده قرار گیرد. این راهکارها همچنین آزادانه در دسترس عموم قرار دارد و شما میتوانید آن را با کمال میل به دیگران پیشنهاد دهید. ما برای شما آرزوی بهترینها را داریم.

آیا این اطلاعات برای شما مفید بود؟

More languages

Visitor map