Welcome to Refugeeum
This website is available in 7 different languages!
Please choose your prefered language for the best experience.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are fine to receive cookies on this website.

خاطرات عذابآور

بسیاری از مردم که شاهد و یا خود قربانی خشونت بوده‌اند،‌ آن حوادث را به صورت خاطره یا خیالاتی که در طول روز به ذهن رسوخ می‌کند یا کابوس تجربه می‌کنند. ما این‌ها را بازگشت به گذشته می‌نامیم. این بازگشت به گذشته به طور خود به خود برای فرد رخ می‌دهد و اغلب همراه با تصاویر،‌ بو یا احساسات جسمی همراه است. مبتلایان به آن احساس می‌کنند که هیچ کنترلی بر این اتفاق ندارند و خود را در برابر بازگشت و مرور آن خاطرات عاجز و درمانده می‌یابند. این موضوع می‌تواند منجر به آن شود که این افراد اعتماد به نفسشان را از دست بدهند. این افراد اغلب منزوی می‌شوند و کمتر از لاک خود بیرون می‌آیند. هرچه می‌گذرد این افراد تنها‌تر،‌ ترسو‌تر و مایوس‌تر می‌شوند. این می‌تواند آغاز یک واکنش منطقی و طبیعی به یک فشار روحی قوی باشد. به خصوص کودکان و جوانان در شب دچار کابوس‌های ترسناک می‌شوند. برای پرداختن و رسیدگی به این مشکلات،‌ بسیار مهم است که این خاطرات زنده و تکرار شوند برای فرد به صورت آگاهانه‌ای در ذهن فرد مرتب شود. برای این کار ابزارهایی وجود دارد

 

More languages

Visitor map